A-A+

基于jQuery的表格行上移下移和置顶效果代码

2016年01月11日 web前端设计 暂无评论 阅读 5 views 次

表格行上移下移和置顶有点像排序效果是一样的,我们以前介绍的都是通过js来实现,现在也是用js不过是升级版本的jquery实现表格行上移下移和置顶功能了,具体的例子如下所示。

基于jQuery的表格行上移下移和置顶效果代码HTML.

页面上是一个简单的数据表格,我们在数据行中分别放置“上移”,“下移”和“置顶”三个链接,并且分别定义三个class属性,我们来通过jQuery实现这些操作。

 1. <table class="table">   
 2.     <tr>   
 3.         <td>HTML5获取地理位置定位信息</td>   
 4.         <td>2015-04-25</td>   
 5.         <td><a href="#" class="up">上移</a> <a href="#" class="down">下移</a> <a href="#" class="top">置顶</a></td>   
 6.     </tr>   
 7.     <tr>   
 8.         <td>CSS+Cookie实现的固定页脚广告条置顶</a></td>   
 9.     </tr>   
 10.     ...   
 11. </table>  

jQuery

我们需要预先把jQuery库文件载入,然后分别绑定上移、下移和置顶三个操作的click事件。以“上移”为例,当点击时,获取当前点击的行内容,及tr,然后判断该行是不是第一行,如果不是第一行,那么就将该行插入到上一行的前面,实现了互换的目的。当然我们可以给行加fadeOut()和fadeIn()过渡效果,这样看起来会更生动些,否则上移的过程会一闪而过。“下移”和“置顶”操作流程都差不多,请看代码:

 1. $(function(){   
 2.     //上移   
 3.     var $up = $(".up")   
 4.     $up.click(function() {   
 5.         var $tr = $(this).parents("tr");   
 6.         if ($tr.index() != 0) {   
 7.             $tr.fadeOut().fadeIn();   
 8.             $tr.prev().before($tr);   
 9.                
 10.         }   
 11.     });   
 12.     //下移   
 13.     var $down = $(".down");   
 14.     var len = $down.length;   
 15.     $down.click(function() {   
 16.         var $tr = $(this).parents("tr");   
 17.         if ($tr.index() != len - 1) {   
 18.             $tr.fadeOut().fadeIn();   
 19.             $tr.next().after($tr);   
 20.         }   
 21.     });   
 22.     //置顶   
 23.     var $top = $(".top");   
 24.     $top.click(function(){   
 25.         var $tr = $(this).parents("tr");   
 26.         $tr.fadeOut().fadeIn();   
 27.         $(".table").prepend($tr);   
 28.         $tr.css("color","#f60");   
 29.     });   
 30. });  

当然,实际应用中应该结合您的项目,在操作“上移”,“下移”和“置顶”完成时,应该和后台程序进行Ajax异步交互,保证排序数据真正被后台记录,然后刷新后会展示新的排序结果,本文不再对该异步操作做详细解说,就此结题。

标签:

给我留言