A-A+

javascript中数组快速排序的方法

2016年01月13日 web前端设计 暂无评论 阅读 5 views 次

本文章简单的介绍一个js数组快速排序的实现有需要了解的同学可以参考.

 1. function quickSort(arr){   
 2. //如果数组只有一个数,就直接返回;   
 3. if(arr.length<1){   
 4. return arr;   
 5. }   
 6. //找到中间的那个数的索引值;如果是浮点数,就向下取整   
 7. var centerIndex = Math.floor(arr.length/2);   
 8. //根据这个中间的数的索引值,找到这个数的值;   
 9. var centerNum = arr.splice(centerIndex,1);   
 10. //存放左边的数   
 11. var arrLeft = [];   
 12. //存放右边的数   
 13. var arrRight = [];   
 14. for(i=0;i<arr.length;i++){   
 15. if(arr[i]<centerNum){   
 16. arrLeft.push(arr[i])   
 17. }else if(arr[i]>centerNum){   
 18. arrRight.push(arr[i])   
 19. }   
 20. }   
 21. return quickSort(arrLeft).concat(centerNum,quickSort(arrRight));   
 22. };   
 23. var arrSort = [33,18,2,40,16,63,27];   
 24. var arr1 = quickSort(arrSort);   
 25. console.log(arr1);  
标签:

给我留言