A-A+

javascript中的||和&&

2016年02月19日 web前端设计 暂无评论 阅读 5 views 次

js中的“||”和“&&”,除了有大家都知道的“与”和“并”之意之外,还有两外一种用法;

•先看“||”,请看下面代码:

 1. var a,b="b";  
 2. alert(a||b);//b  
 3. var a=0,b="b";  
 4. alert(a||b);//b  
 5. var a="",b="b";  
 6. alert(a||b);//b无论b为何值,当a等于undefined、""、0时,a||b等于b,否则等于a!  

•再看”&&“,看下面代码:

 1. var a,b="b";  
 2. alert(a&&b);//a  
 3. var a=0,b="b"  
 4. alert(a&&b);//a  
 5. var a="",b="b";  
 6. alert(a&&b);//a无论b为何值, 当a等于undefined、""、0时,a&&b等于a,否则等于b!  
标签:

给我留言