A-A+

图片上显示左右箭头的翻页js代码

2016年10月16日 web前端设计 暂无评论 阅读 6 views 次

本文章来给各位朋友详细介绍一款关于图片上显示左右箭头的翻页js代码,有需要的朋友可进来参考参考。

本实例使用了javascript的onmousemove 事件。onmousemove 事件会在鼠标指针移动时发生。

语法:

onmousemove="SomeJavaScriptCode"

SomeJavaScriptCode是必需参数。规定该事件发生时执行的 JavaScript。

下面是核心代码,完整代码请在效果页面查看源代码,代码如下:

 1. <script type="text/javascript">  
 2. function KeleyiImgNext(bigimg) {  
 3. var lefturl = "01.html";  
 4. var righturl ="03.html";  
 5. var imgurl = righturl;  
 6. var width = bigimg.width;  
 7. var height = bigimg.height;  
 8. bigimg.onmousedown = bigimg.onmousemove = function () {  
 9. if (event.offsetX < width / 2) {  
 10. imgurl = lefturl;  
 11. if (imgurl != "#")  
 12. bigimg.style.cursor = 'url(images/arr_left.cur),auto';  
 13. else  
 14. bigimg.style.cursor = 'default';  
 15. else {  
 16. imgurl = righturl;  
 17. if (imgurl != '#')  
 18. bigimg.style.cursor = 'url(images/arr_right.cur),auto';  
 19. else  
 20. bigimg.style.cursor = 'default';  
 21. }  
 22. }  
 23. bigimg.onmouseup = function () {  
 24. if (imgurl != '#')  
 25. top.location = imgurl;  
 26. }//xiariboke.com  
 27. }  
 28. </script>  
 29. <img onmouseover="KeleyiImgNext(this)" src="k02.jpg" alt="keleyi" />  
标签:

给我留言